Ads

Cắt chiều dài chuỗi bằng css đơn giản nhất

[tintuc]

Tìm class của thẻ muốn cắt, thêm các lệnh css sau
white - space: nowrap (dùng để ép chữ hiển thị chỉ trên 1 hàng, không xuống hàng)
overflow: hidden (để làm mất phần chữ bị tràn ra)
text - overflow: ellipsis (thêm dấu 3 chấm vào phần chữ bị mất)

#hoatranweb.com cung cấp mẫu blogspot bán hàng, mẫu blogspot bất động sản, mẫu blogspot tin tức, dịch vụ rip blogspot bán hàng
[/tintuc]


Không có nhận xét nào